RODO

IR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K.  z siedzibą w Rzeszowie informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym przygotowany został dla Państwa dokument spełniający obowiązek informacyjny, w którym przedstawiamy jakie przetwarzamy Wasze dane i jakie prawa Wam przysługują.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest IR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K.
ul. Podkarpacka59A, 35-082 Rzeszów.

Cel podstawy:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy lub zlecenia sprzedaży i są przechowywane od momentu, w którym operacje, transakcje sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
 • w celu tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane od ostatniej czynności na danych osobowych do czasu wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
 • związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały, komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail, telefon, pocztowy adres korespondencyjny do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

W przypadku przedstawicieli odbiorców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od odbiorców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe pokazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zleceń, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, księgowe.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z administratorem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:

 1. wstanisz@inzynieria.rzeszow.pl
 2. Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku.